Bijles voor basisschoolkinderen in Apeldoorn
Contact Privacyverklaring, disclaimer & copyright
Copyright © 2014-2020 Beeldbewerking John Nijst
1. Privacyverklaring onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 25 mei 2018 trad de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG verplicht bedrijven en organisaties om hun maatregelen op het gebied van privacy en gegevensbescherming te vergroten en aan te scherpen, hierdoor worden de rechten van personen in de Europese Unie (EU) om controle over hun persoonsgegevens uit te oefenen, versterkt. Gegevens De Thuisjuf als verwerkingsverantwoordelijke: Contactgegevens van De Thuisjuf: Van Galenstraat 25 7311 HE Apeldoorn www.dethuisjuf.nu natalie@dethuisjuf.nu Eigenaar, uitvoerend en bevoegd leerkracht: Natalie Bosch-Nijst Toestemming ouder/verzorger voor het verwerken van persoonsgegevens: Ouders/verzorgers dienen voor de verwerking van persoonlijke gegevens toestemming te geven door het "Informatieformulier" voor akkoord te tekenen. Ouders/verzorgers kunnen deze toestemming op elk moment intrekken. Toestemming leerkrachten voor het verwerken van persoonsgegevens: Directeuren, intern begeleiders of leerkrachten dienen voor de verwerking van persoonlijke gegevens toestemming te geven door het formulier "Overeenkomst De Thuisjuf op school" voor akkoord te tekenen. Scholen kunnen deze toestemming op elk moment intrekken. Gegevensverwerking door De Thuisjuf: Ouders/verzorgers en scholen kunnen via de link contact op de website of via mail een verzoek indienen om gecontacteerd te worden door De Thuisjuf over de diensten die De Thuisjuf levert. Zij geven hierbij zelf hun persoonsgegevens op zodat contact opgenomen kan worden met hen. Ouders hebben tevens de mogelijkheid om De Thuisjuf via mail of telefonisch te benaderen. Bij aanmelding van een leerling wordt door de ouders/verzorgers een "Informatieformulier" ingevuld met NAW-gegevens, contactgegevens van de leerling en de school, hobby's van de leerling en voorkeuren voor dagen en tijden van bijles. Verslagen uitgevoerd door De Thuisjuf of basisschool. Informatie-uitwisseling vindt zowel digitaal als schriftelijk plaats tussen de praktijk, ouders en basisschool (mits ouders hiervoor toestemming hebben gegeven). Van elke begeleidingssessie wordt een verslag bijgehouden over de aangeboden leerstof en activiteiten tijdens de bijles/ondersteuning en over de vorderingen van de leerling. Het opstellen van facturen voor de bijlessen/ondersteuning op scholen. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens: Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt De Thuisjuf zich aan de relevante wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaatst voor: Het verlenen van individuele hulp bij leerproblemen op het gebied van rekenen, lezen, taal, spelling, schrijven en andere vaardigheden. De begeleiding richt zich voornamelijk op de leerstof van de basisschool. Het onderhouden van contacten met de ouders/verzorgers, leerling en school. Het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor het afstemmen op de ontwikkeling van de leerling. Het maken van verslagen over de begeleiding. Het berekenen, vastleggen en innen van kosten van de begeleiding. Bescherming van data digitaal en op papier: Gegevens op papier worden bewaard in een dossier per leerling bewaard in een gesloten omgeving. De opslag van digitale gegevens op een harde schijf worden beschermd door het continue updaten van de software, een firewall en een virusprogramma van een externe leverancier. Daarnaast is de toegang tot de gegevens beveiligd met een wachtwoord op de computer en op de documenten (verslagen en rapportages). Verslagen, rapportages en facturen worden via mail verzonden. De namen van de kinderen worden in de verslagen en mail met de ouders en leerkrachten afgekort met hun initialen of alleen voorletter. Er worden alleen gegevens uitgewisseld met derden (bijvoorbeeld leerkrachten) indien de ouders/verzorgers daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Gegevens worden nooit gedeeld of gebruikt voor commerciële doeleinden. De bewaartermijnen onder de AVG: Het uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Gegevens worden zowel digitaal als op papier vernietigd twee jaar nadat de leerling de praktijk heeft verlaten. Deze termijn wordt aangehouden om eventueel op een later tijdstip de informatie te kunnen raadplegen of verstrekken gedurende zijn of haar verblijf op de basisschool nadat de leerling de praktijk reeds heeft verlaten. Gegevens worden alleen gedeeld met derden na expliciete toestemming van ouders/verzorgers. Transparantie: Ouders/verzorgers hebben het recht op inzage, rectificatie, ontvangst en overdracht aan derden van de persoonsgegevens. Ook hebben ouders/verzorgers het recht de persoonsgegevens te laten wissen indien de leerling de praktijk niet meer bezoekt. Dit alles tenzij dit onmogelijk blijkt of een onredelijke inspanning zou vergen. Een ouder/verzorger heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe voldoet De Thuisjuf aan de verantwoordingsplicht? In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden een aantal verplichte maatregelen genoemd waarmee men aan de verantwoordingsplicht dient te voldoen. De verplichte maatregelen die de AVG concreet noemt zijn: Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten. Het bijhouden van een register van datalekken die zijn opgetreden. Het aantonen dat een betrokkene daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor een gegevensverwerking wanneer u voor een verwerking toestemming nodig heeft. Het ICT-beveiligingsbeleid. Het register van verwerkingsactiviteiten Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens welke De Thuisjuf verwerkt. Als de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) daar om vraagt, moet het register direct beschikbaar zijn. Verplichte informatie in het register: De naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke(n). De doeleinden waarvoor De Thuisjuf de persoonsgegevens verwerkt. Een beschrijving van de categorieën van personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens. Een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen die genomen zijn om de gegevens te beveiligen. De bewaartermijnen en de criteria voor het bepalen van die termijn. Elk beveiligingsincident en datalek dient geregistreerd en gemeld te worden, tenzij er geen risico is voor de vrijheden en rechten van de individuen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: De Thuisjuf gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 2. Disclaimer Alhoewel De Thuisjuf de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het maken en samenstellen van de website en de inhoud daarvan, sluit zij alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig of juist is. De Thuisjuf aanvaardt evenzeer geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen, welke op basis van deze informatie door de bezoeker van de website en/of door derden wordt genomen. 3..Copyright De website van De Thuisjuf bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van De Thuisjuf en van derden rusten. Te denken valt onder andere aan: logo's, tekst, beeld, geluid, programmatuur, tekeningen, animaties, foto's en grafische vormgeving van de site. Om de belangen van De Thuisjuf en die van derden te beschermen is de inhoud van deze site alleen bestemd voor persoonlijk, informatie, niet- commercieel, gebruik. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website. Voor elk ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Thuisjuf vereist.