Bijles voor basisschoolkinderen in Apeldoorn
Algemene voorwaarden
Copyright © 2014-2020 Beeldbewerking John Nijst
Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2017. 1. Met deze overeenkomst gaat De Thuisjuf een inspanningsverplichting aan, maar geen resultaatverplichting. Dat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen, maar dat zij zich zal inspannen om voor het kind een zo goed mogelijk resultaat te behalen. 2. In geval van verhindering of ziekte moet dit vóór 8:00 uur op de dag van de bijles aan De Thuisjuf worden gemeld, anders zal de bijles in rekening worden gebracht. Indien de bijles op school door een activiteit niet door kan gaan, is de ouder van het kind verantwoordelijk voor tijdig afzeggen van de bijles. Ontvangen afmeldingen worden via e-mail of telefoon bevestigd. In geval van verhindering of ziekte van De Thuisjuf zal de bijles in onderling overleg worden ingehaald. 3. Indien de bijles bij het kind thuis wordt gegeven, zorgen de ouder(s) /verzorger(s) voor een rustige plek om ongestoord te kunnen werken. 4. De Thuisjuf is verplicht tot geheimhouding van alles wat haar uit hoofde van haar beroeps- uitoefening ter kennis komt in relatie tot de bijles van het kind. De Thuisjuf werkt met een ondertekende toestemmingsverklaring van ouder(s) / verzorger(s) om gegevens met derden te mogen uitwisselen. 5. De Thuisjuf werkt met een knipkaart, waarbij er steeds één serie van vier lessen van één uur of 8 lessen van een half uur wordt afgenomen. Bij het stopzetten van de bijlessen, vóór afloop van de serie, zijn de nog in te plannen bijlessen tot uiterlijk zes maanden na de laatste bijles opnieuw in te plannen. Hierbij geldt dat de agenda van De Thuisjuf dit toelaat. Daarna zullen de rechten op openstaande bijlessen vervallen. Opzegging/stopzetten van de bijlessen dient schriftelijk/per email te worden gedaan met een opzeggingstermijn van twee weken voor aflopen van de actuele knipkaart. 6. De facturen dienen binnen veertien dagen na ontvangst te worden voldaan. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen mag De Thuisjuf de bijles per direct beëindigen. Zij zal dit schriftelijk aan de ouder(s) / verzorger(s) mededelen. 7. Met de materialen die u van De Thuisjuf in bruikleen krijgt, dient zorgvuldig te worden omgegaan. Bij beschadiging of kwijtraken van deze materialen worden de kosten voor herstel of vervanging in rekening gebracht.